Bianca Wheeler | Future Made

Fel rhan o radd-brentisiaeth Bianca, mae'n gweithio ar y prosiect Thames Tideway yn Llundain ac yn arbenigo mewn gwneud twneli. Mae ei thîm yn adeiladu carthffos arbennig 25km o hyd a fydd yn gwneud yr afon yn lanach ac yn fwy ecogyfeillgar.

Peiriannydd Adeiladu, Oedran 21

Fel rhan o radd-brentisiaeth Bianca, mae'n gweithio ar y prosiect Thames Tideway yn Llundain ac yn arbenigo mewn gwneud twneli. Mae ei thîm yn adeiladu carthffos arbennig 25km o hyd a fydd yn gwneud yr afon yn lanach ac yn fwy ecogyfeillgar.

"Roedd gwneud prentisiaeth yn llawer gwell i mi nag astudio'n llawn amser ar gyfer cymwysterau Safon Uwch."

Bianca Wheeler, Construction Engineer, 21

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel peiriannydd adeiladu i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH

More About Bianca

  • Mae'r ffordd y mae pethau'n cael eu hadeiladu bob amser wedi bod o ddiddordeb i Bianca. Trefnodd brofiad gwaith gyda Crossrail pan oedd yn 16 oed, a gwnaeth mynd y tu ôl i'r llenni ar brosiect adeiladu mawr gael effaith fawr arni.

  • Roedd y naid o TGAU i Safon Uwch yn heriol. Ar ôl ennill ei chymwysterau Safon Uwch, gyda graddau CCD, cofrestrodd i wneud prentisiaeth BTEC Lefel 3. Ar ôl ei chwblhau, dechreuodd radd-brentisiaeth pum mlynedd o hyd ym maes peirianneg sifil.

  • O ddydd i ddydd, mae'n sicrhau bod y gwaith sy'n cael ei wneud ar y safle yn bodloni gofynion y cleient. Mae'n cadw llygad ar gynnydd, ansawdd, iechyd a diogelwch a'r amgylchedd yn rheolaidd. Unwaith yr wythnos, mae'n mynd i'r brifysgol ar gyfer darlithoedd.

  • Mae ei gwaith wedi rhoi cymaint o gyfleoedd iddi. Mae'n cyflwyno sesiynau STEM mewn ysgolion ac yn annog merched i ymuno â'r diwydiant adeiladu yn ystod digwyddiadau gyrfaoedd. Roedd yn fyw ar BBC Breakfast pan wthiodd ei thîm y peiriant turio cyntaf i'r ddaear.

  • I ddechrau, ei chyflog oedd £19,500 y flwyddyn. Erbyn hyn, mae'n ennill £26,500 y flwyddyn. Yn y pen draw, gallai fod yn ennill rhwng £50,000 a £70,000 y flwyddyn. Mae hynny'n dibynnu ar ei chyflogwr a ph'un a yw'n dod yn beiriannydd siartredig.

Bianca Wheeler, Construction Engineer, 21

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel peiriannydd adeiladu i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH