Billie-Jo Judd | Future Made

Mae Billie-Jo'n gweithio mewn cartrefi a busnesau nad ydynt yn bell o'r ardal lle mae'n byw. Fel plastrwr, mae'n llyfnu waliau a nenfydau ac, yn ei barn hi, mae'r gwaith yn therapiwtig.

Plastrwr, Oedran 22

Mae Billie-Jo'n gweithio mewn cartrefi a busnesau nad ydynt yn bell o'r ardal lle mae'n byw. Fel plastrwr, mae'n llyfnu waliau a nenfydau ac, yn ei barn hi, mae'r gwaith yn therapiwtig.

"Y penderfyniad gorau rwyf erioed wedi'i wneud yw dod yn blastrwr."

Billie-Joe Judd, Plasterer, Age 22

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel plastrwr i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH

More About Billie-Jo

  • Nid oedd gan Billie-Jo ddiddordeb erioed mewn mynd i'r brifysgol. Nid yw'n hoffi bod oddi cartref am gyfnodau hir ac nid oedd am fyw oddi wrth ei theulu.

  • Ar ôl ennill ei chymwysterau TGAU, dechreuodd hyfforddi i ddod yn filfeddyg, ond nid oedd y rôl yn iawn iddi. Am fod ei thad yn blastrwr, rhoddodd gynnig ar weithio iddo ef. Roedd wrth ei bodd, a dyma'r penderfyniad gorau y mae erioed wedi'i wneud.

  • Gwnaeth brentisiaeth dros ddwy flynedd i ddod yn blastrwr. Un diwrnod, mae am ddechrau ei busnes ei hun, a gallai ennill £40,000 y flwyddyn.

  • Mae ffitrwydd yn rhan o'r swydd. Pan ddechreuodd, nid oedd yn gallu codi bag o blastr, ond mae'n cario dau fag erbyn hyn.

  • Yn ei hamser hamdden, mae'n mwynhau marchogaeth. Mae ei swydd yn rhoi'r hyblygrwydd iddi ofalu am ei cheffyl. Weithiau, mae'n marchogaeth am awr yn ystod y diwrnod ac yn dychwelyd i'r gwaith ar ôl hynny.

Billie-Joe Judd, Plasterer, Age 22

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel plastrwr i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH